แรงงาน ประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง หยุดงานช่วงปีใหม่ ให้ลูกจ้างกลับบ้าน

แรงงาน ประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง หยุดงานช่วงปีใหม่ ให้ลูกจ้างกลับบ้าน

แรงงาน ประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบการ ให้ลูกจ้าง หยุดงานช่วงปีใหม่ เพื่อให้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยม

วันที่ 26 ธ.ค.63 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ออกประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่องเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว และร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อโรค COVID 19

เจ้าของร้านอาหารตามสั่ง เห็นใจ แรงงานพม่า ไม่มีใครขายข้าวให้ ประกาศไม่มีเงินให้กินฟรี
2 ผู้บริหารบริษัทในสมุทรสาคร ทิ้ง 18 แรงงานชาวพม่า เข้าให้ปากคำตร. ยันไม่รู้เรื่อง
บุกโรงงาน ลอยแพต่างด้าวพาไปทิ้งสมุทรปราการ เร่งตรวจสอบ
นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ด้วยห้วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณี เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่อง และเป็นโอกาสอันดีที่ลูกจ้างจะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตัวเองและร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา กรมจึงออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ โดยมีสาระสำคัญของประกาศ ดังนี้

  1. ให้นายจ้างพิจารณาจัดให้วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 เป็นวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ให้แก่ลูกจ้าง หากวันหยุดดังกล่าวตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีไปหยุดในวันทำงานถัดไป ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. สำหรับงานขนส่งทางบก นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกิน วันละ 8 ชั่วโมง หากจะให้ทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกิน วันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และในวันทำงานถัดไป ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มต้นทำงานก่อนครบระยะเวลา 10 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานในวันทำงานที่ล่วงมาแล้ว
  3. ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ลูกจ้างและนายจ้างใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง และขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับเพื่อความสะดวก และปลอดภัย
  4. ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันผลกระทบจากการเดินทาง อันเนื่องมาจากการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก และอาจส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการสอบสวนโรค และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *